Disini Barak Kami…


— SAYEMBARA — Bagi-bagi Buku Manajemen Mentoring Islam
12 Juni, 2007, 3:02 am
Filed under: Halaqah

Dalam rangka launching buku Manajemen Mentoring Islam yang i-4ll terbit awal bulan Mei 2007. Saya selaku penulis buku itu mengadakan sayembara menulis pengalaman anda sebagai mentor. Cukup menuliskan pengalaman-pengalaman anda sebagai mentor, lalu kirim ke alamat didi_qmt @yahoo.com

Batas waktu pengumpulan karya tulis tanggal 31 Juli 2007. Tulisan-tulisan terbaik akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 2007 di milis manajemen_mentoring (http://groups.yahoo.com/group/manajemen_mentoring/). Sekitar 20 penulis terbaik mendapatkan buku Manajemen Mentoring Islam gratis sebagai hadiah.

Baca lebih lanjut

Iklan


Tarbiyah Ruhiyah
12 Juni, 2007, 2:20 am
Filed under: Halaqah

Hakikat Taqwa
Ungkapan para sahabat dan ulama:

· Taqwa : merupakan konsekuensi logis dari keimanan yang kokoh yang dipupuk dengan muraqabatullah, merasa takut terhadap murka dan azab-Nya dan selalu berharap atas limpahan karunia dan maghfiroh-Nya.
· Taqwa : Hendaklah Allah tidak melihat kamu berada dalam larangan-larangan-Nya dan tidak kehilangan kamu di dalam perintah-perintah-Nya.
· Taqwa : Mencegah diri dari azab Allah dengan berbuat amal sholeh dan takut kepada-Nya di kala sepi ataupun terang-terangan.
· Taqwa : Hendaklah kamu berbuat taat kepada Allah, berada di atas cahaya-Nya dan takut kepada siksa-Nya (Ibnu Mas’ud)
 


Balasan bagi orang-orang bertaqwa

· Diberikan furqon dan diampuni dosanya (QS.8:29)
· Diberikan rahmat dan cahaya hidayah dari Allah (QS.57:28)
· Diberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka (QS.65:2-3)
· Dimudahkan oleh Allah segala urusan (QS.65:4)
· Ditutupi kesalahan-kesalahan dan dilipatgandakan pahala baginya oleh Allah (QS.65:5)
· Mendapatkan berkah dari Allah (QS.7:96)
 


Jalan menuju taqwa

apa aja ya… ?

Baca lebih lanjutBangunan Islam
12 Juni, 2007, 1:41 am
Filed under: Halaqah
Konsepsi Islam dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang utuh dan kokoh, yang tegak di atas pondasi keimanan. Sabda Rasulullah SAW:
 

“Bangunan Islam itu atas lima perkara: bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim)

  Kesempurnaan Islam telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:
 

” …Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai jadi agama bagimu…”(QS. 5:3)

  Karakteristik (ciri khas) Islam berikut ini dapat menggambarkan kesempurnaan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah:
 

1. Bersumber dari Allah SWT (robbaniyyah), bukan buatan manusia. Tujuan pertama dan terakhirnya adalah agar manusia menyembah Allah yang merupan tujuan penciptaan manusia. (QS. 51:56)
2. Bersifat kemanusiaan yang universal, yaitu diturunkan Allah SWT sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, bukan hanya dikhususkan untuk suatu kaum atau golongan. (QS. 21:107, 34:28, 7:158)
3. Lengkap dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada suatu pekerjaan, baik kecil ataupun besar, kecuali Islam telah menerangkan hukumnya. (QS. 6:38, 16:89)
4. Ajaran Islam mudah untuk dikerjakan tanpa kesulitan sedikitpun, sebab Islam tidak membebankan manusia suatu kewajiban kecuali sebatas kemampuannya. (QS. 2:286)
5. Ajaran Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan mutlak dan mewujudkan persaudaraan dan pesamaan ditengah kehidupan manusia, serta memelihara darah, kehormatan harta, akal, dan agama mereka. (QS. 5:8, 6:152, 4:125)
6. Bersifat seimbang (tawazun), dimana seluruh ajaran Islam menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum,antara jasad dan ruh, antara dunia dan akhirat. Firman Allah:

Baca lebih lanjutPentingnya Akhlaq Islami
27 Mei, 2007, 7:48 pm
Filed under: Halaqah

Definisi Akhlak
Allah adalah Khalik yang menciptakan segala sesuatu di luar diri-Nya. Sedangkan segala sesuatu yang diciptakan-Nya disebut makhluk. Manusia dan segala sesuatu yang menyertainya adalah juga makhluk. Sekarang akhlak. Apakah akhlak itu? Jawabannya mudah : Akhlak ialah semua tingkah laku dan gerak-gerik makhluk dan yang dimaksud makhluk di sini (telah dipersempit) ialah manusia (hanya menyangkut tingkah laku manusia saja).

Sumber Akhlak Islam
Akhlak yang benar akan terbentuk bila sumbernya benar. Sumber akhlak bagi seorang muslim adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Sehingga ukuran baik atau buruk, patut atau tidak secara utuh diukur dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. Sedangkan tradisi merupakan pelengkap selama hal itu tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menjadikan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber akhlak merupakan suatu kewajaran bahkan keharusan. Sebab keduanya berasal dari Allah dan oleh-Nya manusia diciptakan. Pasti ada kesesuaian antara manusia sebagai makhluk dengan sistem norma yang datang dari Allah SWT.

Faktor-faktor Pembentuk Akhlak

Baca lebih lanjut